Hlavní oblasti působnosti:

Optimalizace financování zejména sociálních služeb v souladu s veřejnou podporou:.

 • V souvislosti s přípravou a faktickým přechodem financování dle §101a Zákona o sociálních službách jsme úspěšně napomohli nastavit systém kvalitativní a kvantitativní podpory v soulady s principy veřejné podpory již v několika krajích ČR. Tento systém nadále rozvíjíme.
 • Všechny námi vytvářené procesy, již od svého počátku vzniku v roce 2011 jsou koncipovány plně v souladu s principy veřejné podpory. Vzhledem ke své komplexnosti a míře zpracování dokumentace, včetně verze variant výpočtových vzorců veřejné podpory (vyrovnávací platby) se náš systém stal i základem pro Metodiku MPSV ČR dle 101a Zákona o sociálních službách a je v různé míře rozpracování využit i v řadě krajů ČR.
 • Na vytvořený systém přidělení finančních prostředků na zajištění veřejné služby, navazuje i námi vytvořený systém kvalitativního a kvantitativního vykazování a monitorování založených zejména na systému řešení adekvátních potřeb osob v nepříznivé situaci a hospodárnosti vynaložených prostředků. Považujeme za klíčové, že jsme zpracovali na tento systém i návazné procesy (Metodiky) na výkon veřejnosprávní kontroly, včetně popisů potřebných kontrolních mechanismů a postupů.
 • Vytvořené metodiky a postupy mají komplexní charakter, který má oporu v unikátních procesech zjišťování a vykazování potřeb (viz Regionální Karty sociálních služeb), procesů vytváření a definování sítí sociálních služeb na regionální úrovni, včetně stanovování kvantifikací a kvalitativních kritérií do strategického (komunitního) plánování – tj. zejména tvorby Střednědobého plánování sociálních služeb a Akčních plánů.

Zvyšování kvality sociálních služeb a definování potřeb osob v nepříznivé situaci

 • Rozpracováváme a definujeme obsah sociální služby na základě zjišťování a vyhodnocování potřeb osob v nepříznivé situaci. K tomuto ideovému pojetí již od roku 2011 rozpracováváme obsahové a formální vymezení oblastí potřeb, které jsme nazvali Regionální karty sociálních služeb.
 • Regionální karty sociálních služeb podrobně definují obsah služeb. Obsah služby je vymezen prostřednictvím potřeb uživatelů služby. Regionální karta nedefinuje způsoby a metody práce poskytovatele služby, stanovuje ale předmět činnosti poskytovatele služby, čímž je zajištěno, že jsou respektována specifika práce jednotlivých poskytovatelů a ctěno jejich vlastní know-how a jedinečnost. Regionální karty jasně definují, v čem může služba uživatele podpořit, co společně s ním bude řešit. Stávají se tak nástrojem vedoucím k větší transparentnosti a dávají jasný obraz o činnosti služby veřejnosti, zadavateli i spolupracujícím subjektům.
 • Regionální karty jsou pro poskytovatele sociálních služeb užitečné především pro informování veřejnosti, potenciálních zájemců a spolupracujících subjektů o obsahu činnosti sociálních služeb (o tom, s čím služba uživateli pomůže, jaká témata je s ním připravena řešit). Při zjišťování potřeb uživatele a sestavování individuálního plánu, následně pak pro jeho vyhodnocování a aktualizaci. Jako východisko pro nastavení provozu a personálního obsazení služby.
 • Za důležitou část považujeme jejich pomoc v oblasti měření dopadů činnosti sociální služby a také k prezentaci výsledků navenek. Regionální karta sociálních služeb přímo napomáhá naplňovat povinnost veřejnosprávní kontroly na měření efektivity poskytnutých veřejných prostředků na základě vyhodnocování a měření posunů v definovaných oblastí potřeb uživatelů služeb.
 • Společnost QQT je akreditovanou vzdělávací institucí podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a současně i podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

 Systémové působení v Evropském sociálním fondu.

 • Naší snahou předávat naše zkušenosti a znalosti pro optimální nastavení zejména dopadů podpory, tj. zajišťovat obsahové vymezení podpory, metodickou supervizi, spolupráci na vývoji metodik pro čerpání a monitoring, komunikaci v odborných záležitostech, včetně administrace a kontroly monitorovacích zpráv, nebo provádění kontrol.

Nabízíme spolupráci a podporu

 • Nabízíme naše znalosti a námi vytvořené postupy jak zadavatelům sociálních služeb, tak i jejich poskytovatelům.